Bl. Panny Márie v sobotu II.A [od Narodenia Pána po Deviatnik]

Sanctæ Mariæ Sabbato II.A

Vultum tuum


Súvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
V01-QBB-UW6-000-HVU
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
95*-96* 90*-91* [44]-[45]

Proprium de tempore sviatok IV. triedy T02 De tempore natalicio

Ak na sobotu - okrem Veľkého pôstu - pripadne sviatok jednoduchý alebo obyčajná féria, Cirkev takúto sobotu venuje úcte Panny Márie. Tieto sobotné omše majú vlastné formuláre podľa jednotlivých období roka. Možno ich použiť, každú vo svojom období, ako súkromné votívne omše v iné dni, ak rubriky dovoľujú slúženie takých omší.

Radostná Matka Spasiteľa. - Radujeme sa s ňou. Pozdravujeme ju (intr.): s ňou prežívame mystérium narodenia (lekcia) a s pastiermi klaniame sa jej Dieťatku (evanj.). Prežívame s ňou znova narodenie Ježiia Krista (ofert.), tešíme sa mu a prijímame ho do náručia s pastiermi a s Matkou (kom.).

(Od Narodenia Pána až po sobotu pred Hromnicami.)

Int. Lect. Grad. Evan.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Stupňový spev | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 45, 13; 15; 16
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi Vírgines post eam: próximæ ejus adducéntur tibi in lætítia et exsultatióne.
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi Vírgines post eam: próximæ ejus adducéntur tibi in lætítia et exsultatióne.
  O priazeň tvoju uchádzajú sa velikáši ľudu, privádzajú Kráľovi panny za ňou, družky jej, s radosťou a plesaním uvádzajú ich. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
O priazeň tvoju uchádzajú sa velikáši ľudu, privádzajú Kráľovi panny za ňou, družky jej, s radosťou a plesaním uvádzajú ich.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: IX. Cum jubilo / X. Alme Pater) ✠ statie
Späť

✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ IX./X.) ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ virginitáte fœcúnda, humáno generi præmia præstitísti: tríbue, quǽsumus; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus auctórem vitæ suscípere, Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum:
Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, ktorý plodným panenstvom blahoslavenej Márie udelil si ľudskému pokoleniu odmenu večnej spásy: daj, prosíme; aby sme pocítili, že za nás oroduje tá, skrze ktorú zaslúžili sme si prijať pôvodcu života, Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho: Ktorý s tebou žije a kraľuje.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
  Čítanie Viac sedenie
Tit 3, 4-7
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Titum.
Caríssime: Appáruit benígnitas et humánitas Salvatóris nostri Dei: non ex opéribus justítiæ, quæ fécimus nos, sed secúndum suam misericórdiam salvos nos fecit, per lavácrum regeneratiónis et renovatiónis Spíritus Sancti, quem effúdit in nos abúnde per Jesum Christum, Salvatórem nostrum: ut, justificáti grátia ipsíus, herédes simus secúndum spem vitæ ætérnæ: in Christo Jesu, Dómino nostro.
R. Deo gratias.
  Čítanie z listu sv. Pavla apoštola Titovi.
Drahý brat! Zjavila sa dobrotivosť a láskavosť Boha, Spasiteľa nášho, ktorý nás spasil nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme konali, ale z veľkého milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovenia skrze Ducha Svätého. Hojne ho na nás vylial skrze Ježiša Krista, Spasiteľa nášho, aby sme sa stali spravodlivými jeho milosťou a mali nádej i podiel na večnom živote v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 45, 3
Speciósus forma præ fíliis hóminum: diffúsa est grátia in lábiis tuis.
V. Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi: lingua mea cálamus scribæ velóciter scribéntis. Allelúja, allelúja.
V. Post partum, Virgo, invioláta permansísti: Dei Génetrix, intercéde pro nobis. Allelúja.
  Spanilejšia si ako ľudskí synovia, na tvojich perách vyliala sa ľúbeznosť.
V. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi; môj jazyk sťa drievce pisára, ktorý rýchle píše.
Aleluja, aleluja.
V. Po pôrode, Panna, ostala si neporušená: Rodička Božia, oroduj za nás. Aleluja.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
  Evanjelium Viac statie
Lk 2, 15-20
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Pastóres loquebántur ad ínvicem: Transeámus usque Béthlehem, et videámus hoc verbum, quod factum est, quod Dóminus osténdit nobis. Et venérunt festinántes, et invenérunt Maríam, et Joseph, et Infántem pósitum in præsépio. Vidéntes autem cognovérunt de verbo, quod dictum erat illis de Púero hoc. Et omnes, qui audiérunt, miráti sunt: et de his, quæ dicta erant a pastóribus ad ipsos. María autem conservábat ómnia verba hæc, cónferens in corde suo. Et revérsi sunt pastores, glorificántes et laudántes Deum in ómnibus, quæ audíerant et víderant, sicut dictum est ad illos.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedali si pastieri: Zájdime si až do Betlehema a pozrime tú vec, ktorá sa stala a ktorú nám oznámil Pán! Chytro sa vybrali a našli Máriu, Jozefa a Nemluvniatko, uložené v jasliach. Uvideli a vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, o čom im rozprávali pastieri. Mária si však zachovala tieto zvesti a premýšľala o nich vo svojom srdci. Pastieri sa potom vrátili, chválili a velebili Boha za všetko, čo boli počuli a videli tak, ako im to bolo oznámené.
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
  Obetovanie Viac klacanie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Felix namque es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima: quia ex te ortus est sol justítiæ, Christus, Deus noster.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia, lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, Boh náš.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Dómine, propitiatióne, et beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque præséntem hæc oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem.
Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
  Z tvojho zľutovania. Pane, a na prímluvu blahoslavenej Márie, vždy Panny, nech nám táto obeta prispieva na večné i časné blaho a pokoj.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ IX./X.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ IX./X.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
  K prijímaniu
Beáta víscera Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium.   Požehnaný život Márie Panny, ktorý nosil Syna večného Otca.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Hæc nos commúnio, Dómine, purget a crímine: et, intercedénte beáta Vírgine Dei Genetríce María, cœléstis remédii fáciat esse consórtes.
Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Toto prijímanie, Pane, nech nás očistí od viny: a na prihovorenie blahoslavenej Márie, Rodičky Božej, nech nás urobí účastnými na nebeskom lieku.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ IX./X.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v čase vianočnom) ✠
308b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom) (308b - Slávna Matka Spasiteľa [v čase vianočnom]) alebo 310b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom) (310b - Slávna Matka Spasiteľa [v čase vianočnom]) statie
Späť

Súvisiace omšové formuláre:


Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.