Bl. Panny Márie v sobotu I. [v Advente]

Sanctæ Mariæ Sabbato I.

Roráte, cæli


Súvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
V01-QAA-UW6-000-D33
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
93*-94* 88*-89* [43]-[44]

Proprium de tempore sviatok IV. triedy T01 De tempore Adventus

„Panna počne a porodí.“ V advente denne na úsvite slávime túto krásnu omšu ako „Roráty". V oktáve Nepoškvrneného Počatia bl. P. Márie berieme na jej miesto omšu sviatku. V sobotu rorátnu omšu spievame s glóriou a v dňoch 17.-23. dec. ako slávnostnú votívnu omšu s glóriou, krédom a so spomienkou férie.

Pri vtelení Syna Božieho spolupracovaly nebo i zem: z neba pochádza Božská, zo zeme ľudská prirodzenosť Bohočloveka (intr.). Proroctvo, že Panna počne Vykupiteľa (lekcia), splnilo sa anjelským posolstvom (evanj.). V spoločenstve Panny a Matky pripravujeme sa na počatie Syna Božieho pod spôsobom chleba a vína (ofert.) a prijímajúc ho, stávame sa podobnými Matke Božej.

Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Stupňový spev | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Isai 45, 8; Ps 84, 2
  Vstup Viac klacanie statie
Iz 45, 8; Ž 85, 2
Roráte, cæli, désuper, et nubes pluant justum: aperiátur terra, et gérminet Salvatórem. Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Jacob.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Roráte, cæli, désuper, et nubes pluant justum: aperiátur terra, et gérminet Salvatórem.
  Roste, nebesá, s vysokosti a oblaky, pršte spravodlivého. Otvor sa, zem, a vydaj Spasiteľa. Milostivý si, Pane, zemi svojej bol, zlepšil si údel Jakubov.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Roste, nebesá, s vysokosti a oblaky, pršte spravodlivého. Otvor sa, zem, a vydaj Spasiteľa.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: IX. Cum jubilo / X. Alme Pater) ✠ statie
Späť

✠ ✘ Anjelský chválospev „Sláva Bohu na výsostiach“ sa vynecháva ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, qui de beátæ Maríæ Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscipere voluísti: præsta supplícibus tuis; ut, qui vere eam Genitrícem Dei crédimus, ejus apud te intercessiónibus adjuvémur.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, ktorý si chcel, aby Slovo tvoje pri zvestovaní Anjela prijalo na seba telo zo života blahoslavenej Márie, Panny: dopraj nám, skrúšene prosiacim; aby nám, ktorí veríme, že ona je opravdivou Rodičkou Božou, jej prímluva pomáhala u teba.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
Isai 7, 10-15
  Čítanie Viac sedenie
Iz 7, 10-15
Léctio Isaiæ Prophétæ.
In diébus illis: Locútus est Dóminus ad Achaz, dicens: Pete tibi signum a Domino, Deo tuo, in profúndum inférni, sive in excélsum supra. Et dixit Achaz: Non petam, et non tentábo Dóminum. Et dixit: Audíte ergo, domus David: Numquid parum vobis est, moléstos esse homínibus, quia molésti estis et Deo meo? Propter hoc dabit Dóminus ipse vobis signum. Ecce Virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen ejus Emmánuel. Butýrum et mel cómedet, ut sciat reprobáre malum, et elígere bonum.
R. Deo gratias.
  Čítanie z proroka Izaiáša.
V tých dňoch Pán takto hovoril k Achazovi: Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko, v podsvetí, a či hore na výsostiach. I riekol Achaz: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána. Povedal teda (Izaiáš): Očujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré.
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
Ps 23, 7; Ps 23, 3-4; Luc 1, 28
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 24, 7; Ž 24, 3-4; Lk 1, 28
Tóllite portas, príncipes, vestras, et elevámini, portæ æternáles, et introíbit Rex glóriæ.
V. Quis ascéndet in montem Dómini, aut quis stabit in loco sancto ejus? Innocens mánibus, et mundo corde.
Allelúja, allelúja.
V. Ave, María, grátia pléna: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus.
Allelúja.
  Zdvihnite, brány, svoje hlavice a zdvihnite sa, brány prastaré, by vošiel slávy Kráľ.
V. Kto na Pánov vrch vystúpi, alebo ktože bude stáť na mieste jeho svätom? Kto ruky nevinné a srdce čisté má.
Aleluja, aleluja.
V. Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami.
Aleluja.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
  Evanjelium Viac statie
Lk 1, 26-38
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Missus est Angelus Gábriel a Deo in civitátem Galiǽæ, cui nomen Názareth, ad virginem desponsátam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad e am, dixit: Ave grátia pléna: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Quæ cum audísset, turbáta est in sermóne ejus, et cogitábat, qualis esset ista salutátio. Et ait Angelus ei: Ne tímeas, María: invenísti enim grátiam apud Deum: ecce concípies in útero, et páries fílium, et vocábis nomen ejus Jesum. Hic erit magnus, et Fílius Altíssimi vocábitur, et dabit illi Dóminus Deus sedem David, patris ejus: et regnábit in domo Jacob in ætérnum, et regni ejus non erit finis. Dixit autem María ad Angelum: Quómodo fiet istud, quóniam virum non cognósco? Et respóndens Angelus, dixit ei: Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. Ideóque et quod nascétur ex te sanctum, vocábitur Fílius Dei. Et ecce Elísabeth, cognáta tua, et ipsa concépit filium in senectúte sua: et hic mensis sextus est illi, quæ vocátur stérilis: quia non erit impossíbile apud Deum omne verbum. Dixit autem María: Ecce ancílla Dómini, fiat mihi secúndum verbum tuum.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volalo Nazaret, k Panne, zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. Meno Panny bolo Mária. Keď vošiel k nej anjel, povedal: Zdravas, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami! Keď to počula, zarazila sa nad jeho rečou a rozmýšľala, čo znamená tento pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha! Hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš ho menom Ježiš. On bude veľký a Synom Najvyššieho sa bude volať. Pán Boh mu odovzdá trón jeho otca Dávida. Kráľovať bude nad Jakubovým rodom naveky a jeho kráľovstvo sa (nikdy) neskončí. Mária však povedala anjelovi: Ako sa to stane, keďže ja muža neznám? Anjel jej odpovedal: Duch Svätý sostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni teba, a preto aj to sväté, čo sa z teba narodí, Synom Božím sa bude volať. Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, tiež počala syna vo svojej starobe, a je už v šiestom mesiaci tá, ktorú nazývali neplodnou. Lebo Bohu nijaká vec nie je nemožná. Odpovedala Mária: Ha, slúžka Pánova som, staň sa mi podľa tvojho slova.
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Luc 1, 28; Luc 1, 42
  Obetovanie Viac klacanie
Lk 1, 28; Lk 1, 42
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Ave, María, grátia pléna: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Et benedíctus fructus ventris tui.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
In méntibus nostris, quǽsumus, Dómine, veræ fídei sacraménta confírma: ut, qui concéptum de Vírgine Deum verum et hóminem confitémur; per ejus salutíferæ resurrectiónis poténtiam, ad ætérnam mereámur perveníre lætítiam.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V mysliach našich, prosíme, Pane, utvrď tajomstvá pravej viery: aby my, ktorí vyznávame, že počatý z Panny je pravý Boh a človek; mocou jeho spásonosného zmŕtvychvstania zaslúžili sme si dôjsť do večnej radosti.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ IX./X.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ IX./X.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Isai 7, 14
  K prijímaniu
Iz 7, 14
Ecce Virgo concípiet, et páriet fílium: et vocábitur nomen ejus Emmánuel.   Hľa, Panna počne a porodí syna a jeho meno bude Emanuel.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris nášho Ježiša Krista.
infúnde: ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus; per passiónem ejus et crucem, ad resurrectiónis glóriám perducámur.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Milosť svoju, prosíme, Pane, ráč do myslí našich vliať, aby sme my, ktorí sme pri zvestovaní Anjela poznali vtelenie Krista, Syna tvojho; skrze umučenie jeho a kríž ku sláve vzkriesenia privedení boli.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ IX./X.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v advente) ✠
308a - Slávna matka spasiteľa (adventná) (308a - Slávna matka spasiteľa [adventná]) alebo 310a - Slávna matka spasiteľa (v advente) (310a - Slávna Matka Spasiteľa [adventná]) statie
Späť

Súvisiace omšové formuláre:


Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.