Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky I. [cez rok]

Missa pro Sponso et Sponsa apud Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum et apud Ritus Introducendi Novam Nuptam in Templum post Nuptias I.

Deus Israel conjúngat vos


Súvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
V03-AAA-UW6-000-NB5
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
Str.
RRS 1937
129*-135* 127*-133* [75]-[77] 250-268

Proprium de tempore súkromná votívna II. triedy T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima

Podľa starobylej obyčaje Cirkvi novomanželia sa zúčastnia na sv. omši, im venovanej, v ktorej dostanú osobitné požehnanie.

Táto omša je dovolená ako súkromná votívna omša (bez glórie a kréda a s troma oráciami) okrem tzv. „uzavretého času“ čiže adventu a Veľkého pôstu. Biskup ju odôvodnene môže povoliť aj v čase uzavretom. Zakázaná je v nedeľu, v prikázané sviatky, v dvoj. sviatky I. a II. triedy, v privilegovaných oktávach 1. a 2. stupňa, v privil. férie a vigílie a v deň Dušičiek. Ale aj v takéto dni môže sa slúžiť vo forme omše dňa s oráciou tejto omše a pod spoločným zakončením s oráciou dňa.

Boh spája manželstvá (intr.). Manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou (lekc.), a preto je nerozlučiteľné (ev.). Manželia ukladajú svoj manželský život do rúk Kristových (of.), ktorý ich pri sv. prijímaní spája sväzkom svojho požehnania a ochraňuje trvalým pokojom v zákonitom spoločenstve (kom.).

Odporúčané čítanie:
dokument Encyklika Casti connubii. O kresťanskom manželstve (pápež Pius XI.)

Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Stupňový spev | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

Omšová pieseň podľa JKS: Viac Int. Gló. Kré. Ofe. San.
507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám 507, 1 507, 2 507, 3 507, 4 507, 5

Po premenení: Na Agnus Dei: Na prijímanie:
507, 6 507, 7
507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY

Tabuľka vnorených prvkov:

TITULUS IX. CAPUT I. De sacramento matrimonii. Sviatosť manželstva Viac


TITULUS IX. CAPUT II. Ritus celebrandi matrimonii sacramentum. Obrad vysluhovania sviatosti manželskej Viac


Matrimonium quaestiones Viac   Sobášne otázky Späť
Ad sponsum:

V. Ako sa voláš?
R. N. N. (povie svoje meno)
V. Pýtam sa ťa na tvoju kresťanskú vieru, aby si mi povedal, či okrem tuná prítomnej nevesty svojej, si sa nezaviazal manželským sľubom žiadnej inej osobe?
R. Nie.
V. Či ťa skutkom alebo slovom nikto nenútil k tomuto manželstvu?
R. Nie.
V. Pýtam sa ťa znova na tvoju kresťanskú vieru, či niet medzi vami nejakého krvného priateľstva, švagrovstva, kmotrovstva alebo nejakej inej prekážky, pre ktorú by ste platné manželstvo spolu uzavrieť nemohli?
R. Nie.
V. Pýtam sa ťa teda pred Cirkvou svätou, či chceš tuná prítomnú svoju nevestu prijať za zákonitú manželku svoju?
R. Chcem.

Ad sponsam:

V. Ako sa voláš?
R. N. N. (povie svoje meno)
V. Pýtam sa ťa na tvoju kresťanskú vieru, aby si mi povedala, či okrem tuná prítomného ženícha svojho, nezaviazala si sa manželským sľubom žiadnej inej osobe?
R. Nie.
V. Či ťa skutkom alebo slovom nikto nenútil k tomuto manželstvu?
R. Nie.
V. Pýtam sa ťa znova na tvoju kresťanskú vieru, či niet medzi vami nejakého krvného priateľstva, švagrovstva, kmotrovstva alebo nejakej inej prekážky, pre ktorú by ste platné manželstvo spolu uzavrieť nemohli?
R. Nie.
V. Pýtam sa ťa teda pred Cirkvou svätou, či chceš tuná prítomného svojho ženícha prijať za zákonitého manžela svojho?
R. Chcem.
  K snúbencovi:

V. Ako sa voláš?
R. N. N. (povie svoje meno)
V. Pýtam sa ťa na tvoju kresťanskú vieru, aby si mi povedal, či okrem tuná prítomnej nevesty svojej, si sa nezaviazal manželským sľubom žiadnej inej osobe?
R. Nie.
V. Či ťa skutkom alebo slovom nikto nenútil k tomuto manželstvu?
R. Nie.
V. Pýtam sa ťa znova na tvoju kresťanskú vieru, či niet medzi vami nejakého krvného priateľstva, švagrovstva, kmotrovstva alebo nejakej inej prekážky, pre ktorú by ste platné manželstvo spolu uzavrieť nemohli?
R. Nie.
V. Pýtam sa ťa teda pred Cirkvou svätou, či chceš tuná prítomnú svoju nevestu prijať za zákonitú manželku svoju?
R. Chcem.

K snúbenici:

V. Ako sa voláš?
R. N. N. (povie svoje meno)
V. Pýtam sa ťa na tvoju kresťanskú vieru, aby si mi povedala, či okrem tuná prítomného ženícha svojho, nezaviazala si sa manželským sľubom žiadnej inej osobe?
R. Nie.
V. Či ťa skutkom alebo slovom nikto nenútil k tomuto manželstvu?
R. Nie.
V. Pýtam sa ťa znova na tvoju kresťanskú vieru, či niet medzi vami nejakého krvného priateľstva, švagrovstva, kmotrovstva alebo nejakej inej prekážky, pre ktorú by ste platné manželstvo spolu uzavrieť nemohli?
R. Nie.
V. Pýtam sa ťa teda pred Cirkvou svätou, či chceš tuná prítomného svojho ženícha prijať za zákonitého manžela svojho?
R. Chcem.

Po tomto poslednom súhlase vyzve farár ženícha a nevestu, aby svoje prstene položili na oltár a on ich požehná slovami:


Benedictio Anulorum   Požehnanie prsteňov Späť
V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R. Qui fecit caelum et terram.
V. Domine exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Orémus.
Bene ✠ dic Domine hos ánnulos, quos in tuo nomine bene ✠ dicimus, ut qui eos gestáverint, in tua pace consistant, et in tua voluntáte permanent, et in tuo amore vivant, et senescant, et multiplicéntur in longitúdine diérum.
Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen

Orémus.
Creátor et conservátor humánni géneris, dátor grátiae spirituális: tu, Domine, mitte Spiritum Sanctum tuum Paráclitum de caelis super hos ánnulos: ut armáti virtúte caeléstis defensionis, illis, qui eos portáverint, proficiant ad salútem.
Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen
  V. Pomoc naša v mene Pánovom.
R. Ktorý stvoril nebo i zem.
V. Pane, vyslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje nech príde k Tebe.
V. Pán s vami
R. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Po ✠ žehnaj, Pane, tieto prstene, ktoré v mene Tvojom po ✠ žehnávame, aby tí, čo ich nosiť budú, v Tvojom pokoji zotrvávali, Tvoju vôľu konali, Teba milovali, a aby dlho žili a množili sa na mnohé roky.
Skrze Krista Pána nášho.
R. Amen

Modlime sa.
Bože, Tvorca a udržovateľ ľudského pokolenia, darca duševnej milosti, pošli ochranného Ducha svojho svätého z neba na tieto prstene, aby vyzbrojené silou nebeskej ochrany slúžili nositeľom svojim na spásu.
Skrze Krista Pána nášho.
R. Amen

Následne kňaz pokropí prstene svätenou vodou, urobiac nad nimi znak kríža. Potom ženích nastokne neveste prsteň svojou pravou rukou na jej prst, ktorý sa nazýva prstenník. Podobne, nevesta nastokne prsteň svojou pravou rukou na prst ženícha. Obaja pritom hovoria: In nomine Patris, et Filii, ✠ et Spiritus Sancti. Amen. (V mene Otca, i Syna, ✠ i Ducha Svätého. Amen.)


Benedictio nubentium Viac   Požehnanie na manželstvo Späť
V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R. Qui fecit caelum et terram.
V. Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis.
R. A templo sancto tuo, quod est in Jerúsalem.
V. Benedícti sitis a Domino.
R. Qui fecit mundum ex níhilo.

Orémus.
Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, bénedic ✠ hos fámulos tuos, et sémina semen vitae in méntibus eorum: ut, quidquid pro sua utilitáte didicerint, hoc fácere cúpiant. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Recuperatorem hominum, Filium tuum unigénitum:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus, per omnia saécula saeculorum.
R. Amen

Psalmus 127

Beáti omnes, qui timent Dóminum, * qui ámbulant in viis ejus.
Labóres mánuum, tuárum quia manducábis: *
beátus es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus domus tuae.
Fílii tui novéllae olivárum, * in circúitu mensae tuae.
Ecce, sic benedicétur homo, * qui timent Dóminum.
Benedicat tibi Dóminus ex Sion: *
et vídeas bona Jerúsalem ómnibus diébus vitae tuae.
Et vídeas fílios filiórum tuórum, * pacem super Israel.

Glória Patri, et Fílio, ✠ et Spirítui Sancto, Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Páter noster (secreto usque ad)
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

V. Et ne nos inducas in tentationem:
R. Sed libera nos a malo.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperántes in te.
V. Mitte eis, Domine, auxílium de sancto.
R. Et de Sion tuére eos.
V. Esto eis, Domine, turris fortitúdinis.
R. A fácie inimici.

V. Domine, exáudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dominus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Réspice quaésumus, Domine, super hanc conventionem de caelo sancto tuo: et sicut Tobíam et Saram, Angelo pacis comitánte, protegébas, ita et istos a mortífera daémonum infestatione protegas, et ab eis mentis et corporis adversitátes repállas; ut, munímine tuo protécti, laudent nomen tuum sanctum, quod est benedíctum, in saécula saeculorum.
R. Amen.

Orémus.
Adésto, Domine, supplicantionibus nostris: et institútis tuis, quibus propagationem humánni géneris ordinásti, benignus assíste; ut, auod te auctore júngitur, te auxiliánte servétur.
Per Christum, Dominum nostrum.
R. Amen

Orémus.
Bene ✠ dic, Domine Jesu Christe, hunc fámulum et hanc fámulam tuam: sicut benedixisti famílias filiorum Israel per orationem Moysi, ut veniéntes per mare rubrum in conspéctu Pharaonis salvi fíerent, ita et hi in cospéctu tuo salvi fiant in die judícii.
Per Christum, Dominum nostrum.
R. Amen.

Benedictio.

Bene ✠ dicat vos Deus Páter, costodiat vos Jesus Christus, illúminet vos Spiritus Sanctus: osténdat Dominus fáciem suam vobis, et misereátur vestri; et Dominus vultum suum super vos, et det vobis pacem omnibus diébus vitae vestrae, impleátque vos omni benedictione caeli in remissionem omnium peccatorum vestrorum, ut habeatis vitam aeternam in saécula saeculorum.
R. Amen
  V. Pomoc naša v mene Pánovom.
R. Ktorý stvoril nebo i zem.
V. Upevňuj Bože, čo si v nás vykonal.
R. Z tvojho svätého chrámu, ktorý je v Jeruzaleme.
V. Nech vás požehnáva Pán.
R. Ktorý stvoril svet z ničoty.

Modlime sa.
Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, požehnaj ✠ týchto Tvojich služobníkov a zasej semeno života do ich sŕdc, aby vďačne konali to, o čom sú k svojmu dobru poučení. Skrze Nášho Pána Ježiša Krista, osloboditeľa ľudí, Syna Tvojho jednorodeného:
Ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, na veky vekov.
R. Amen

Žalm 127

Blažený každý, čo sa bojí Pána * a kráča po jeho cestách.
Budeme jesť z práce svojich rúk: *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič * vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy * okolo tvojho stola.
Veru, tak bude požehnaný muž, * ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona, *
aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života,
aby si videl synov svojich, * pokoj nad Izraelom.

Sláva Otcu i Synu i ✠ Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otčenáš (potichu)
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,

V. A neuveď nás do pokušenia.
R. Ale zbav nás zlého.
V. Spas služobníkov Tvojich.
R. Bože môj, v Teba dúfajúcich.
V. Pošli im, Pane, pomoc zo svätyne.
R. A zo Sionu ochraňuj ich.
V. Buď im, Pane, silnou baštou.
R. Proti nepriateľom.

V. Pane, vyslyš modlitbu moju.
R. A moje volanie nech dôjde k Tebe.
V. Pán s vami
R. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Vzhliadni, prosíme Ťa, Pane, na túto zmluvu z tvojho neba svätého, a ako si Tobiáša a Sáru skrze anjela, strážcu pokoja, ochraňoval, ochraňuj aj týchto od smrtonosného pokušenia zlých duchov a odstraňuj od nich duševné a telesné neduhy, aby tak pod Tvojou mocnou ochranou chválili Tvoje sväté meno, ktoré je požehnané na veky vekov.
R. Amen

Modlime sa.
Vypočuj, Pane, orodovanie naše a milostivo ochraňuj tvoju ustanovizeň, ktorú si určil na rozmnožovanie ľudského pokolenia, aby sa Tvojou pomocou zachovalo, čo sa pred Tebou zviazalo.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen

Modlime sa.
Po ✠ žehnaj, Pane Ježišu Kriste, tohto služobníka a túto služobnicu Tvoju, ako si požehnal rodiny synov Izraela nad modlitbou Mojžišovou, aby prechodom cez Červené more zachránili sa pred faraónom, tak nech sú spasení aj títo pred tvojou tvárou v deň súdu.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Požehnanie.

Nech vás po ✠ žehná Boh Otec, nech vás ochraňuje Ježiš Kristus, nech vás osvecuje Duch Svätý, nech je Pán k vám láskavý a milosrdný, nech bdie nad vami starostlivosť Pánova a nech vám On dopraje pokoja po všetky dni vášho života; a nech vás naplní všetkým požehnaním nebeským na odpustenie všetkých vašich hriechov, aby ste mali večný život na veky vekov.
R. Amen

Potom kňaz spojí pravé ruky oboch snúbencov, cez ktoré omotá štólu, hovoriac:


Formulae sacramentum matrimonii   Formula sviatosti manželskej Späť
Jungo vos in matrimonium: In nomine Patris, et Fílii, ✠ et Spiritus Sancti. Amen   Viažem vás do manželstva: V mene Otca, i Syna, ✠ i Ducha Svätého. Amen

A nakoniec, podľa slovenskej obyčaje, pred tvárou kňaza položia jeden po druhom snúbenci svoju pravú ruku na kríž a odriekajú túto prísahu – najskôr manžel, potom manželka – hovoriac:


Juramento matrimonii Viac   Manželská prísaha Späť
Ženích:

Tak mi Pán Boh pomáhaj,
Blahoslavená Panna Mária,
i všetci Boží Svätí,
že ja túto tu prítomnú (N. N. meno nevesty) milujem,
a za pravú manželku si beriem,
podľa ustanovenia Božieho,
a podľa obyčaje Cirkvi svätej katolíckej,
a že ju nikdy neopustím,
až do jej a mojej smrti,
v žiadnom protivenstve.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Nevesta:

Tak mi Pán Boh pomáhaj,
Blahoslavená Panna Mária,
i všetci Boží Svätí,
že ja tohto tu prítomného (N. N. meno ženícha) milujem,
a za pravého manžela si beriem,
podľa ustanovenia Božieho,
a podľa obyčaje Cirkvi svätej katolíckej,
a že ho nikdy neopustím,
až do jeho a mojej smrti,
v žiadnom protivenstve.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.
  Ženích:

Tak mi Pán Boh pomáhaj,
Blahoslavená Panna Mária,
i všetci Boží Svätí,
že ja túto tu prítomnú (N. N. meno nevesty) milujem,
a za pravú manželku si beriem,
podľa ustanovenia Božieho,
a podľa obyčaje Cirkvi svätej katolíckej,
a že ju nikdy neopustím,
až do jej a mojej smrti,
v žiadnom protivenstve.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Nevesta:

Tak mi Pán Boh pomáhaj,
Blahoslavená Panna Mária,
i všetci Boží Svätí,
že ja tohto tu prítomného (N. N. meno ženícha) milujem,
a za pravého manžela si beriem,
podľa ustanovenia Božieho,
a podľa obyčaje Cirkvi svätej katolíckej,
a že ho nikdy neopustím,
až do jeho a mojej smrti,
v žiadnom protivenstve.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Potom, ako obaja mladomanželia zložili prísahu, kňaz im dá toto kázanie:


Dicitur ab sacerdos Viac   Príhovor kňaza Späť
Kresťanskí novomanželia! Na počiatku sveta sám Boh ustanovil stav manželský, aby doplnil počet vyvolených. Syn Boží vezmúc na seba telo, svojou vlastnou prítomnosťou a prvým zázrakom ho posvätil v Káne Galilejskej. Ježiš Kristus povýšil stav manželský na hodnosť sviatosti, aby to, čo sväté bolo, ešte viac posvätil. Preto menuje sv. Pavol apoštol stav manželský veľkým tajomstvom. (Efez. 5, 32.)

Kresťanské manželstvo je odznak toho tajomstva a láskyplného zväzku, ktorý Krista Pána s Cirkvou svojou spojuje. Pán Ježiš skutočne pre Cirkev svoju žil a zomrel; Cirkev opäť vyznáva so sv. Pavlom: „Kristus je môj život a smrť môj zisk.“ (Filip. 1, 21)

Na tento príklad hľaďte dnes a po celý život. A preto manžel miluj svoju manželku, ako Kristus miloval Cirkev svoju; miluj ju ako polovičku svojej duše, lebo však preto si opustil otca a matku, aby si sa pridŕžal manželky. (Mat. 10, 5) Obsiahnutú moc nad ňou v útlom priateľstve užívaj, lebo nedostal si otrokyňu, hovorí sv. Ambróz, ale manželku. Usiluj sa, aby pri tvojom starostlivom, počestnom zachádzaní zabudla na svoju závislosť od teba, ba čo viac ešte si ju aj zaľúbila.

A ty, manželka, buď poddaná svojmu manželovi, tak ako Cirkev je poddaná Kristovi. Ži preňho a v ňom, tak ako Cirkev žije v Kristu. „Žijem ja, avšak už nie ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal. 2, 20) Usiluj sa vyhýbať všetkému, čo by mohlo narúšať domáci pokoj. Skromnosť a svätá cudnosť nech je zárukou tvojej lásky a vernosti. Miesto „klamlivej ľúbežnosti a márnej krásy“ (Prikl. 31, 30) hľadaj okrasu srdca, čnosti kresťanské, bo bázeň Božia je pýcha ženy.

Ak takéto snahy budú riadiť váš manželský život, sviatosť táto vašu lásku zošľachtí a váš zväzok bude prameňom tak časnej ako i večnej blaženosti. Nech vás Boh žehná a svojou milosťou sprevádza. Amen.
  Kresťanskí novomanželia! Na počiatku sveta sám Boh ustanovil stav manželský, aby doplnil počet vyvolených. Syn Boží vezmúc na seba telo, svojou vlastnou prítomnosťou a prvým zázrakom ho posvätil v Káne Galilejskej. Ježiš Kristus povýšil stav manželský na hodnosť sviatosti, aby to, čo sväté bolo, ešte viac posvätil. Preto menuje sv. Pavol apoštol stav manželský veľkým tajomstvom. (Efez. 5, 32.)

Kresťanské manželstvo je odznak toho tajomstva a láskyplného zväzku, ktorý Krista Pána s Cirkvou svojou spojuje. Pán Ježiš skutočne pre Cirkev svoju žil a zomrel; Cirkev opäť vyznáva so sv. Pavlom: „Kristus je môj život a smrť môj zisk.“ (Filip. 1, 21)

Na tento príklad hľaďte dnes a po celý život. A preto manžel miluj svoju manželku, ako Kristus miloval Cirkev svoju; miluj ju ako polovičku svojej duše, lebo však preto si opustil otca a matku, aby si sa pridŕžal manželky. (Mat. 10, 5) Obsiahnutú moc nad ňou v útlom priateľstve užívaj, lebo nedostal si otrokyňu, hovorí sv. Ambróz, ale manželku. Usiluj sa, aby pri tvojom starostlivom, počestnom zachádzaní zabudla na svoju závislosť od teba, ba čo viac ešte si ju aj zaľúbila.

A ty, manželka, buď poddaná svojmu manželovi, tak ako Cirkev je poddaná Kristovi. Ži preňho a v ňom, tak ako Cirkev žije v Kristu. „Žijem ja, avšak už nie ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal. 2, 20) Usiluj sa vyhýbať všetkému, čo by mohlo narúšať domáci pokoj. Skromnosť a svätá cudnosť nech je zárukou tvojej lásky a vernosti. Miesto „klamlivej ľúbežnosti a márnej krásy“ (Prikl. 31, 30) hľadaj okrasu srdca, čnosti kresťanské, bo bázeň Božia je pýcha ženy.

Ak takéto snahy budú riadiť váš manželský život, sviatosť táto vašu lásku zošľachtí a váš zväzok bude prameňom tak časnej ako i večnej blaženosti. Nech vás Boh žehná a svojou milosťou sprevádza. Amen.

Potom ich pokropí svätenou vodou, a prepustí ich v pokoji. Viac


Začiatok sv. omše
Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky I. [cez rok] (Missa pro Sponso et Sponsa apud Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum et apud Ritus Introducendi Novam Nuptam in Templum post Nuptias I.)

Späť


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
  Vstup 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám Viac klacanie statie
Tob 7, 15; Tob 8, 19; Ž 128, 1
Deus Israel conjúngat vos: et ipse sit vobíscum, qui misértus est duóbus únicis: et nunc, Dómine, fac eos plénius benedícere te.
Beáti omnes, qui timent Dóminum: qui ámbulant in viis ejus.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Deus Israel conjúngat vos: et ipse sit vobíscum, qui misértus est duóbus únicis: et nunc, Dómine, fac eos plénius benedícere te.
  Boh Izraela nech vás spojí a nech je s vami on, ktorý sa zmiloval nad oboma jedinými. A teraz, Pane, daj, nech teba ešte dokonalejšie zvelebujú.
Blažený každý, ktorý sa bojí Pána, ktorý chodí jeho cestami.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Boh Izraela nech vás spojí a nech je s vami on, ktorý sa zmiloval nad oboma jedinými. A teraz, Pane, daj, nech teba ešte dokonalejšie zvelebujú.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: IV. Cunctipotens Genitor Deus / V. Kyrie magnæ Deus potentiæ / VI. Kyrie Rex Genitor / VII. Kyrie Rex splendens / VIII. de Angelis) ✠ statie
Späť

✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Exáudi nos, omnípotens et miséricors Deus: ut, quod nostro ministrátur offício, tua benedictióne pótius impleátur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Vypočuj nás, všemohúci a milosrdný Bože: aby to, čo vysluhujeme svojou službou, naplnilo sa hojnejšie tvojím požehnaním.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
  Čítanie Viac sedenie
Ef 5, 22-33
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios.
Fratres: Mulíeres viris suis súbditæ sint, sicut Dómino: quóniam vir caput est mulíeris, sicut Christus caput est Ecclésiæ: Ipse, salvátor córporis ejus. Sed sicut Ecclésia subjécta est Christo, ita et mulíeres viris suis in ómnibus. Viri, diligite uxóres vestras, sicut et Christus diléxit Eccíésiam, et seípsum trádidit pro ea, ut illam sanctifícáret, mundans lavácro aquæ in verbo vitæ, ut exhibéret ipse sibi gloriósam Ecclésiam, non habéntem máculam, aut rugam, aut áliquid hujúsmodi, sed ut sit sancta et immaculáta. Ita et viri debent dilígere uxóres suas, ut córpora sua. Qui suam uxórem díligit, seipsum díligit. Nemo enim umquam carnem suam ódio hábuit, sed nutrit, et fovet eam, sicut et Christus Ecclésiam: quia membra sumus córporis ejus, de carne ejus et de óssibus ejus. Propter hoc relínquet homo patrem et matrem suam, et adhærébit uxóri suæ: et erunt duo in carne una. Sacraméntum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, et in Ecclésia. Verúmtamen et vos sínguli, unusquísque uxórem suam, sicut séipsum díligat: uxor autem tímeat virum suum.
R. Deo gratias.
  Čítanie z listu sv. Pavla apoštola Efezanom.
Bratia! Ženy, buďte poddané svojim mužom ako by samému Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako Kristus je hlavou Cirkvi; on, ktorý je Spasiteľom tohto svojho tela! A ako Cirkev je poddaná Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom. Vy však, mužovia, milujte si ženy, ako si Kristus zamiloval Cirkev, že seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a očistil slovom (života) v kúpeli vody! Pripravil si Cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez akejkoľvek inej (chyby), ale svätú a bez úhony. Tak isto aj mužovia sú povinní milovať si ženy ako svoje vlastné telo, lebo kto si miluje ženu, sám seba miluje. Veď nikto nikdy nemá v nenávisti svoje vlastné telo, ale živí si ho a opatruje, podobne ako Kristus Cirkev, lebo sme údmi tohto jeho tela, (telo) z jeho tela a (kosť) z jeho kosti. Preto muž opúšťa otca a matku svoju a vinie sa k žene, i stávajú sa obaja jedným telom. Je to veľké tajomstvo, hovorím to však so zreteľom na Krista a Cirkev. Takto teda aj vy jeden každý milujte si ženu ako sami seba! Žena však nech si ctí svojho muža!
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 128, 3; Ž 20, 3
Uxor tua sicut vitis abúndans in latéribus domus tuæ.
V. Fílii tui sicut novéllæ olivárum in circúitu mensæ tuæ.
Allelúja, allelúja.
V. Mittat vobis Dóminus auxílium de sancto: et de Sion tueátur vos.
Allelúja.
  Manželka tvoja ako plodný vínny ker vo vnútrajšku tvojho domu.
V. Synovia tvoji ako olivové mládniky okolo tvojho stola.
Aleluja, aleluja.
V. So svätyne nech vám pomoc sošle Pán a so Sionu nech podoprie vás.
Aleluja.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
  Evanjelium Viac statie
Mt 19, 3-6
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Accessérunt ad Jesum pharisǽi, tentántes eum et dicéntes: Si licet hómini dimíttere uxórem suam quacúmque ex causa? Qui respóndens, ait eis: No legístis, quia qui fecit hóminem ab inítio, másculum et féminam fecit eos? et dixit: Propter hoc dimíttet homo patrem et matrem, et adhærébit uxóri suæ, et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjúnxit, homo non séparet.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Matúša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času prišli k Ježišovi farizeji, aby ho pokúšali. Pýtali sa ho: Či smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? Odpovedal im: Či ste nečítali, že Stvoriteľ na počiatku stvoril (ľudí) ako muža a ženu? A povedal: Preto opustí človek svojho otca i svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja stanú sa jedným telom. A tak už nie sú to dve telá, ale iba jedno telo. Čo teda Boh takto spojil, človek nech nerozlučuje!
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
  Obetovanie 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám Viac klacanie
Ž 31, 15-16
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
In te sperávi, Dómine: dixi: Tu es Deus meus: in mánibus tuis témpora mea.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
V teba ja dúfam, Pane; hovorím: Tys' môj Boh, sú v tvojej ruke moje osudy.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Súscipe, quǽsumus, Dómine, pro sacra connúbii lege munus oblátum: et, cujus largítor es óperis, esto dispósitor.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Prijmi, prosíme, Pane, dar, obetovaný za posvätný manželský sväzok: a buď usmerňovateľom diela, ktorého si darcom.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de sanctissima Trinitate. Prefácia o najsvätejšej Trojici ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám (507, 6) klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

TITULUS IX. CAPUT III. Solemnis benedictio nuptialis infra missam pro sponso et sponsa: Kňaz recituje Pater noster (Otče náš) a asistencia odpovedá Sed libera nos a malo (A zbav nás zlého), na čo kňaz dodá Amen. Predtým, ako očistí paténu, pokľakne pred oltárom a prejde na epištolovú stranu. Otočí sa teraz k mladomanželom, ktorí už predtým pokľakli pred oltárom, zatiaľ čo sám má počas nasledovných modlitieb pevne spojené nielen oboje ruky, ale i ukazovák s palcom (digitis clausus), a preto mu obradnú knihu drží asistencia: Viac


Solemnis benedictio nuptialis   Slávnostné požehnanie novomanželov Späť
Orémus.
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris, et institútis tuis, quibus propagatiónem humáni géneris ordinásti, benígnus assíste: ut, quod te auctóre júngitur, te auxiliánte servétur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R: Amen.

Orémus.
Deus, qui potestáte virtútis tuæ de nínilo cuncta fecísti: qui dispósitis universitátis exórdiis, hómini, ad imáginem Dei facto, ídeo insepaŕábile mulíeris adjutórium condidísti, ut femíneo córpori de viríli dares carne princípium, docens, quod ex uno placuísset instítui, numquam licére disjúngi: Deus, qui tam excellénti mystério conjugálem cópulam consecrásti, ut Christi et Ecclésiæ sacraméntum præsignáres in foédere nuptiárum: Deus, per quem múlier júngitur viro, et socíetas principáliter ordináta ea benedictióne donátur, quæ sola nec per originális peccáti pœnam nec per dilúvii est abláta senténtiam: réspice propítius super hanc fámulam tuam, quæ, maritáli jungénda consórtio, tua se éxpetit protectióne muníri: sit in ea jugum dilectiónis et pacis: fidélis et casta nubat m Christo, imitatríxque sanctárum permáneat feminárum: sit amábilis viro suo, ut Rachel: sápiens, ut Rebécca: longǽva et fidélis, ut Sara: nihil in ea ex áctibus suis ille auctor prævaricatiónis usúrpet: nexa fídei mandatísque permáneat: uni thoro juncta, contáctus illícitos fúgiat: múniat infirmitátem suam róbore disciplínæ: sit verecúndia gravis, pudóre venerábilis, doctrínis cæléstibus erudíta: sit fœcúnda in sóbole, sit probáta et ínnocens: et ad Beatórum réquiem atque ad cæléstia regna pervéniat: et vídeant ambo fílios filiórum suórum, usque in tértiam et quartam generatiónem, et ad optátam pervéniant senectútem.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum. R: Amen.
  Modlime sa.
Zmiluj sa, Pane, nad našimi skrúšenými prosbami a dobrotivo pomáhaj svojim ustanovizniam, ktoré založil si na rozmnožovanie ľudského pokolenia: nech tvojou pomocou zachová sa, čo spája sa tvojím pôsobením.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R: Amen.

Modlime sa.
Bože, ktorý mocou svojej sily učinil si všetko z ničoho: ktorý po usporiadaní základov vesmíru mužovi, učinenému na obraz Boží, v žene ustanovil si nerozlučnú pomoc tak, že ženskému telu dal si povstať z tela mužovho, učiac, že to, čo sa zapáčilo tebe utvoriť z jedného, nikdy nie je dovolené rozdvojovať; Bože, ktorý tak vznešeným tajomstvom posvätil si manželský sväzok, že v manželskej smluve predznačil si tajomné spojenie Krista s Cirkvou; Bože, skrze ktorého žena spája sa s mužom a toto spoločenstvo, ustanovené od prvopočiatku, oplýva takým požehnaním, že ono jediné nebolo odňaté ani trestom prvotného hriechu ani trestom potopy: shliadni láskavo na túto svoju služobnicu, ktorá pri vstupe do manželského spoločenstva prosí teba o ochranu a pomoc: nech je pri nej jarmo lásky a pokoja: nech sa snúbi v Kristovi verná i čistá a nech zostane nasledovníčkou svätých žien: nech je milá svojmu mužovi ako Ráchel, múdra ako Rebeka a dlho živá a verná ako Sára: nech si pôvodca hriechu neprisvojí nijaký jej skutok: nech sa pevne opiera o vieru a prikázania: spojená s jediným mužom nech prchá pred nedovolenými stykmi: nech chráni svoju slabosť silou ukáznenosti: nech je dôstojná cudnosťou, úctyhodná stydlivosťou a vzdelaná v nebeských náukách: nech je požehnaná potomstvom, vyskúšaná a nevinná: nech dosiahne pokoj blahoslavených a kráľovstvo nebeské: a nech obaja uzrú detné dietky až do tretieho, ba štvrtého pokolenia a nech sa dožijú kýženej staroby.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R: Amen.

Po týchto dvoch modlitbách sa kňaz vráti do stredu oltára, pokľakne, očistí paténu a pokračuje vo sv. omši, hovoriac Libera nos a všetko ďalej ako obvykle.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám (507, 7) klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám () klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
  K prijímaniu
Ž 128, 4; 6
Ecce, sic benedicétur omnis homo, qui timet Dóminum: et vídeas fílios filiórum tuórum: pax super Israel.   Hľa, tak sa požehná mužovi, ktorý sa bojí Pána. Aby si videl synov svojich synov: Pokoj nad Izraelom.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Quǽsumus, omnípotens Deus: institúta providéntiæ tuæ pio favóre comitáre; ut, quos legítima societáte connéctis, longǽva pace custódias.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Prosíme, všemohúci Bože: sprevádzaj ustanovizne svojej prozreteľnosti láskyplnou priazňou; a tých, ktorých spájaš zákonitým spoločenstvom, ochraňuj trvalým pokojom.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ statie
Späť

Po Benedicámus Dómino alebo, ak bola omša dňa s glóriou, po Ite missa est kňaz pred modlitbou Pláceat tibi, sancta Trinitas (Trojica svätá, nech ľúbi sa tebe) a požehnaním veriacich, otočí sa kňaz k mladomanželom a pokľaknúc pred oltárom prejde na epištolovú stranu, a bez Oremus (Modlime sa) a so spojenými rukami modlí sa túto modlitbu, zatiaľ čo obradnú knihu mu drží asistencia:


Ultima benedictio nuptialis   Záverečné požehnanie novomanželov Späť
Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob sit vobíscum: et ipse adímpleat benedictiónem suam in vobis: ut videátis filios filiórum vestrórum usque ad tértiam et quartam generatiónem, et póstea vítam ætérnam habeátis sine fine: adjuvánte Dómino nostro Jesu Christo, qui cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov nech je s vami a on nech zavŕši požehnanie svoje vo vás: aby ste uzreli detné deti svoje až do tretieho a štvrtého pokolenia, a potom mali život večný bez konca:
K tomu nech vám pomáha Pán náš, Ježiš Kristus, ktorý s Otcom a Duchom Svätým žije a kráľuje po všetky veky vekov.
R. Amen.

Potom, ako kňaz povedal túto modlitbu, pokropí bez ďalších slov mladomanželov svätenou vodou v spôsobe kríža, najskôr ženícha, potom nevestu. Následne sa vráti do stredu oltára, aby sa pomodlil modlitbu Pláceat tibi, sancta Trinitas (Trojica svätá, nech ľúbi sa tebe), udelí záverečné požehnanie a prečíta posledné evanjelium.


✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Salve Regína mater misericórdiæ. Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva (trojičná) ✠
314 - Zdravas', Kráľovná (314 - Zdravas', Kráľovná) statie
Späť

Koniec sv. omše
Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky I. [cez rok] (Missa pro Sponso et Sponsa apud Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum et apud Ritus Introducendi Novam Nuptam in Templum post Nuptias I.)

Späť

Mladucha, na poďakovanie Bohu za to, že môže (po svadbe znova) vstúpiť do chrámu, vykoná tento obrad tak, že najskôr stojí pred dverami kostola, kde k nej príde kňaz v superpelícii a so štólou, hovoriac nad ňou nasledovné:


Ritus introducendi novam nuptam in templum post nuptias Viac   Vádzka. Obrad uvedenia mladuchy do chrámu po svadbe Späť
V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit caelum et terram.

Psalmus 66

Deus misereátur nostri, et benecícat nobis: * illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.
Ut cognoscámus in terra viam tuam, * in omnibus géntibus salutáre tuum.
Confiteántur tibi populi, Deus: * confiteántur tibi populi omnes.
Laeténtur et exsúlent gentes: * quoniam judicas populos in aequitáte, et gentes in terra dírigis.
Confiteántur tibi populi, Deus, confiteántur tibi populi omnes: * terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus: * et métuant eum omnes fines terrae.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

V. Salvam fac ancillam tuam.
R. Deus meus, sperántem in te.
V. Mitte ei, Domine, auxilium de sancto.
R. Et de Sion tuére eam.
V. Nihil profáciat inimicus in ea.
R. Et fílius iniquitátis non apponat nocére ei.
V. Domine, exáudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Orémus.
Deus, qui mortuam Sarae vulvam per Abrahae servi tui semen foecundáre dignátus es, ut étiam contra spem soboles ei nascerétur: fámulam hanc tuam propítius réspice, eique partu met foecunditátem benignus trubie, et prolem, quam donáveris, benedicito: Per Christum, Dominum nostrum.
R. Amen
  V. Pomoc naša v mene Pánovom
R. Ktorý stvoril nebo i zem

Žalm 66

Zmiluj sa nad nami, Bože, a požehnaj nás * rozosvieť obličaj svoj nad nami a zmiluj sa nad nami.
Aby sme na zemi poznali Tvoju cestu * medzi všetkými národmi Tvoje spasenie.
Nech Ťa oslavujú národy, Bože * nech Ťa oslavujú všetky národy.
Nech sa radujú a veselia národy * lebo Ty súdiš ľudí spravodlivo a národy na zemi spravuješ.
Nech Ťa oslavujú národy, Bože * nech Ťa oslavujú všetky národy * zem dá svoju úrodu.
Požehnaj nás, Bože, Bože náš, požehnaj nás, Bože * a bojte sa ho všetky končiny zeme.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,

V. A neuveď nás do pokušenia.
R. Ale zbav nás zlého.

V. Spas služobnicu svoju, Pane.
R. Bože môj, dúfajúcu v Teba.
V. Zošli jej, Pane, pomoc zo svätyne.
R. A zo Sionu ju chráň.
V. Nepriateľ nech nič nevykoná proti nej.
R. A syn neprávosti nech jej neuškodí.
V. Pane, vyslyš modlitbu moju.
R. A moje volanie, nech dôjde ku Tebe.
V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Bože, ktorý si mŕtvy život Sáry semenom služobníka Tvojho plodným učiniť ráčil, takže sa jej aj proti všetkej nádeji dieťa narodilo, zhliadni milostivé na túto služobnicu svoju a udeľ jej milostivé plodnosť i pôrod a požehnaj dieťa, ktoré jej daruješ. Skrze Krista, Pána nášho.
R. Amen.

Následne kňaz podá štólu do rúk mladuchy, a tak vojdú spolu do chrámu, pričom kňaz hovorí:


Ingrédere in templum Dei   Vovedenie do Chrámu Božieho Späť
Ingrédere in templum Dei, adora Filium beátae Mariae Virginis, ut tibi foecunditátem tribuat prolis.   Vstúp do chrámu Božieho, klaňaj sa Synovi blahoslavenej Panny Márie, aby ti udelil plodnosť dietok.

Na záver ju kňaz pokropí so svätenou vodou v spôsobe kríža, hovoriac:


Benedictio novam nuptam   Vádzka. Obrad uvedenia mladuchy do chrámu po svadbe Späť
Pax et benedictio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, ✠ et Spiritus Sancti, descéndat super te, et máneat semper.   Požehnanie všemohúceho Boha Otca, i Syna, ✠ i Ducha Svätého, nech zostúpi na teba a zotrvá navždy.

Súvisiace omšové formuláre:


Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.